• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
sobota, 06 czerwca 2020
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ Drukuj
czwartek, 07 maja 2020
Szanowni  Mieszkańcy,

Uprzejmie przypominamy, iż od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U.2020, poz. 310 ), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na wójtów, burmistrzów, prezydentów obowiązek związany z naliczeniem i poborem opłaty.

Zgodnie z art. 269 ust.1 pkt 1 ww. ustawy osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m² robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Jednostkowe stawki opłat za usługi (zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502) wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m² na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m² na 1 rok.

Zgodnie z art.269 ust.2 i ust. 3 zwolnione z opłaty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego informuję osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej  3500 m², które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70%, o obowiązku przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej Wójtowi Gminy Żukowice dostarczając wypełnioną stosowną informację.

Wzór oświadczenia

 
 
Top! Do góry